Vienošanās

SIA OOKSTER
PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Jūs atrodaties tīmekļa vietnē myrunpay.com, ar kuras palīdzību varat veikt WebMoney Transfer (turpmāk – “WMT”) sistēmā esošo virtuālo naudas maku satura atsavināšanu (turpmāk - “Serviss”) mums - SIA "OOKSTER", reģistrācijas nr. 50103655451, juridiskā adrese - Anniņmuižas bulvāris 38 k-2 - 161B, Rīga, LV-1067.

Ņemiet vērā, sākot lietot Servisu un nosūtot mums attiecīgu pieteikumu, Jūs atzīstat šos noteikumus sev par saistošiem. Jums ir jāgarantē to ievērošana, jo pretējā gadījumā mēs paturam sev tiesības vienpusēji un bez iepriekšējas brīdināšanas atteikties ar Jums sadarboties.

Mums nav pienākums obligāti Jums nodrošināt Servisu, ja kādu, no Jums tieši neatkarīgu, apstākļu pēc mēs esam nolēmuši ar Jums nesadarboties. Mums nav pienākums skaidrot Jums šādus atteikuma iemeslus.

Mēs vienpusēji un bez iepriekšējas paziņošanas, saskaņā ar mūsu ieskatiem, varam koriģēt Jūsu izmantojamā Servisa apjomu, neskatoties uz Jūsu iepriekšējo Servisa lietošanas pieredzi. Tas pats attiecas uz šiem noteikumiem, kuru aktuālā redakcija būs vienmēr atrodama tīmekļa vietnē, kas minēta iepriekš.

MŪSU STATUSS

Ņemiet vērā, ka mēs nekādā veidā nepārstāvam WMT sistēmu un nerīkojamies tās vārdā. Mums nav nekādu līgumsaistību vai citu pienākumu saistībā ar to.

Mēs darbojamies kā neatkarīga Latvijas Republikas komercsabiedrība saskaņā ar Latvijas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un uz šī pamata piedāvājam Jums izmantot Servisu.

SERVISA ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Lūdzu sekojiet norādēm un šajā vietnē sniegtajai informācijai, lai pilnvērtīgi un sekmīgi lietotu Servisu.

Ņemiet vērā, ka mēs nodrošinām Servisu “AS IS” režīmā, kas nozīmē, ka mēs negarantējam nepārtrauktu Servisa funkcionēšanu.

Atcerieties, tā kā Jūsu Servisa izmantošanas mērķis ir veiksmīga WMT sistēmas virtuālā naudas maka satura atsavināšana mums, uz Jums tieši attiecas juridiskie dokumenti, kas atrodami tīmekļa vietnē www.webmoney.ru. Jo īpaši ņemiet vērā sadaļās “Соглашения”, “Финансовые ограничения (лимиты)” un “Аттестаты” norādīto informāciju.

Serviss, kas ir pretējs šiem vai WMT sistēmas noteikumiem, nav iespējams.

Mēs informējam Jūs, ka iegādāsimies no Jums attiecīgo WMT sistēmas maku saturu, par to Jums maksājot pirkuma maksu, kas norādīta attiecīgajos šīs tīmekļa vietnes laukos/ informatīvajos paziņojumos. Katrā ziņā šāda mūsu piekrišana ir jāuztver kā publiska oferte, kurai nepieciešams vēlāks apstiprinājums ar attiecīgo izpildījumu no mūsu puses. Ja tāds izpaliek, uzskatiet, ka Servisa sniegšana Jums ir atteikta.

UZMANĪBU! Iepriekš norādītā izpildījuma saņemšana no mūsu puses izpaudīsies, kā attiecīgo naudas līdzekļu pārvedums trešajai personai, kura nodrošina attiecīgo maksājumu pakalpojumu sniegšanu konkrētajam saņēmējam, kam Jūs vēlaties nosūtīt attiecīgos naudas līdzekļus.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visas tiesības uz Servisu un tā saturu ir rezervētas SIA "OOKSTER" (SIA "OOKSTER" © 2016). Jebkādas preču zīmes un cita veida intelektuālais īpašums (tai skaitā arī Servisa vietnes dizains un programmas kods) ir mūsu vai attiecīgo trešo personu (piemēram, WMT) īpašums, un Jums nav tiesību bez rakstiskas atļaujas no attiecīgā īpašnieka puses to jebkādā veidā lietot, izmantot vai pārveidot.

MŪSU ATBILDĪBAS APMĒRI

Atcerieties, ka jau sākotnēji un arī turpmāk mēs nekādā veidā neuzņemamies atbildību par netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, kas Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām varētu būt radušies saistībā ar Servisa izmantošanu. Mēs atzīsim tikai no savas puses Jums tīši nodarītus tiešus zaudējumus, ja tādi faktiski būs bijuši un no Jūsu puses ir objektīvi pierādāmi.

Mēs atsakāmies atbildēt Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām par jebkādiem zaudējumiem, neatkarīgi no to rašanās, kas saistās ar WMT sistēmas un Servisa noteikumu izmaiņām, publiskas varas rīkojumu un attiecīgu tiesību aktu prasību izpildi, pārtraukumiem elektroapgādes tīklos, sakaru darbības traucējumiem, jebkādiem citiem notikumiem, kas objektīvi ir ārpus mūsu kontroles robežām.

Jebkādas Jūsu varbūtējās attiecības ar trešajām personām uz mums neattiecas. Tikai Jūs personīgi atbildat par pretenzijām, kas no trešajām personām saņemtas.

JŪSU PIENĀKUMI

Serviss izmantojams tikai labā ticībā un tiesiskiem mērķiem.

Visā Servisa lietošanas laikā Jums ir pienākums garantēt Servisa labticīgu lietošanu no savas puses. Jums ir pienākums sadarboties ar mums, ja mēs vēlamies papildus noskaidrot Jūsu darbību motīvus, izmantojot Servisu.

Jūs apņematies vienmēr ievērot nepieciešamos un pietiekamos (tai skaitā, drošības – Jūsu paroles, personas datu, u.c. sensitīvas informācijas konfidencialitātes) pasākumus, izmantojot Servisu, lai objektīvi izvairītos no potenciālo zaudējumu rašanās.

Vienmēr pārliecinieties, ka Servisu Jums nodrošinām tieši mēs ar šis tīmekļa vietnes palīdzību, sekojot adrešu laukam Jūsu tīmekļa pārlūka programmā.

PRETENZIJAS, SŪDZĪBAS

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar servisu, aicinām Jūs rakstīt uz e-pasta adresi info@ookster.lv, izklāstot pretenziju būtību. Mēs apņemamies Jums 14 dienu laikā atbildēt.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas dati, ko no Jums mēs saņemsim lietojot Servisu, tiks apstrādāti Latvijas Republikā un uz ārvalstīm nodoti netiks.